ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร: สายใน 2468, 2952, สายตรง 02-667-0952, mail: saraban@rid.go.th