แบบสำหรับฟอร์มเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงระบบสารบรรณ ฯ DOWLOAD
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 2842 (คุณกฤษดา), 2779 (ผคค.ทส), 3333 (VoIP), สายตรง 0 2243 1096
อีเมล: saraban@mail.rid.go.th
Fanpage : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมชลประทาน