** หน่วยงานใดที่มีการสร้าง/ลงรับเอกสาร เวลาจะไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบเพื่อแก้ไข โดยแจ้งชื่อหน่วยงาน, เอกสารเลขที่, เวลาที่ควรจะถูกต้องที่ได้สร้าง/รับ >>

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 2468 (คุณกฤษดา), 2779 (กค.ทส), 3333 (VoIP), สายตรง 0-2667-0952
E-mail: petchnw@gmail.com